+45 35 25 15 13

Privatlivspolitik

Tak, for dit besøg på vores hjemmeside. Her kan du læse vores privatlivspolitik.

Vores mål er at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores ydelser.
I vores privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brug af vores hjemmeside og køb af vores software og konsulentydelser.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores privatlivspolitik – eller vil du gerne i kontakt med os i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os på mb@landsoftware.dk eller +45 35 25 15 13.

Hvilke ydelser leverer vi?

Vores virksomhed udvikler og sælger software og leverer it-konsulentydelser.

Til brug herfor indsamler vi en række data om dig.

På denne side uddyber vi, hvad vi indsamler, hvorfor vi gør det, hvad vi gør for at beskytte dine data, hvorfra vi indsamler persondataene og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse.

Hvad er persondata?

Persondata kan være mange ting.

Det kan være navn, adresse og telefonnummer. Det kan også være et billede eller en IP-adresse.

Persondata er alle former for information, som kan bruges til at identificere en person. Det er derfor ikke kun den enkelte oplysning, der afgør om noget kan kaldes persondata.

Hvis flere persondata hver for sig ikke kan identificere en person, men tilsammen kan, har de karakter af persondata.

Vi indsamler dine persondata på flere måder

Vi indsamler persondata om dig på følgende måder:

 • Når du bruger hjemmeside.
 • Når du bruger vores konsulentydelser.
 • Når du køber vores produkter online.
 • Når du er i kontakt med vores support.
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev.
 • Når du opretter en konto på an af vores hjemmesider.
 • Når du selv giver os persondataene.
 • Når du afgiver informationer til tredjeparter, som vi har et samarbejde med.

Du her nedenfor se, hvorfor vi indsamler persondata og på hvilket grundlag, vi gør det.

Vi bruger dine persondata på flere måder

er kan du læse følgende:

 • At vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål.
 • At vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige.
 • At vi løbende kontrollerer og opdaterer dine persondata.
 • At vi videregiver dine persondata i visse tilfælde.

Vi indsamler og bruger dine persondata til bestemte formål.

Formålet med at indsamle og bruge dine persondata kan inddeles i følgende kategorier:

1) Første kategori

I den første kategori er der visse persondata, vi er nødt til at kende om dig for at kunne levere vores ydelser til dig. Det er for eksempel dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mailadresse, dvs. nødvendige identifikations- og kontaktoplysninger.

Dette udgør således vores lovlige ’behandlingsgrundlag’. Kan vi ikke behandle disse persondata, kan vi ikke levere vores service til dig.

Det kan også være, at vi har et andet behandlingsgrundlag, f.eks. at det følger af lovgivnin-gen, at vi skal registrere og gemme visse persondata. Det er for eksempel persondata til brug for vores overholdelse af skattelovgivningen og bogføringsloven.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi oprindeligt indsamlede dem til, fordi det var nødvendigt, så oplyser vi dig herom, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang, og vi oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

 

2) Anden kategori

I den anden kategori er der visse persondata, som vi gerne vil bruge til at forbedre vores produkter og tjenester samt tilpasse vores kommunikation til dig, så vi kan tilbyde dig præcis de ydelser og produkter, du har behov for.

Til denne kategori hører også indsamling af persondata om færden på vores hjemmeside, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer. Dette kan være nødvendigt for, at vores hjemmeside fungerer korrekt. Du kan læse mere om cookies i vores cookiepolitik.

Ingen af persondataene i kategori nr. 2 er strengt nødvendige, for at vi kan levere vores service til dig. Derfor skal du afgive et udtrykkeligt samtykke, for at vi må indsamle og bruge disse persondata.

Vores behandlingsgrundlag i dette henseende er således dit samtykke.

Dit samtykke er frivilligt og hvis du har givet os det, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i vores privatlivspolitik.

Vi gør opmærksom på, at vi i medfør af gældende dansk lovgivning har ret til at kontakte dig som kunde med tilbud om vores egne produkter, som er tilsvarende dem, du tidligere har købt hos os. Det gælder, hvis vi har modtaget din email-adresse i forbindelse med dit køb og uanset, at du ikke har givet specifikt samtykke hertil. Hvis vi kontakter dig med så-danne tilbud, vil vi klart og tydeligt præsentere dig for muligheden for at frabede dig lignende henvendelser i fremtiden.

Ønsker vi at bruge dine persondata på en anden måde end det, vi indsamlede dem til ud fra dit samtykke, beder vi altid om dit fornyede samtykke, hvis ’rammen’ for det oprindelige formål overskrides. Det gør vi, før vi går i gang og oplyser dig samtidig begrundelsen herfor.

 

3) Tredje kategori

I den tredje kategori er der visse persondata, som vi opbevarer, for at vi kan varetage vores interesser i fremtiden, hvis der måtte være behov herfor.

Vores behandlingsgrundlag er da ’legitime interesser’, som dette forstås i gældende persondatalovgivning.

Det betyder blandt andet, at vi ud fra en konkret vurdering opbevarer dine persondata i en periode. Tidsperioden og omfanget af de persondata ved denne behandling fastsættes ud fra de kriterier, du kan se i afsnittet ’Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige’.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi laver en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår vi ikke længere har brug for dine persondata. Når vi ikke længere har brug for persondataene i henhold til det formål, som vi indsamlede dem til, sletter vi dem.

Vi lægger bl.a. vægt på:

 • Hvilken ydelse, vi har leveret, f.eks. om vi har leveret et produkt eller rådgivning som nævnt i de følgende afsnit.
 • Hvor længe siden det er, vi havde en relation til dig som medarbejder, kunde, samarbejds-partner eller andet.
 • Om der har været dialog eller korrespondance siden da.
 • Om vi ved, at du kontakter os med jævne mellemrum, f.eks. hvert halve år for at bestille nye varer, da vi gerne vil give dig så god service som muligt.
 • Om du har givet os samtykke til at opbevare persondataene, bl.a. med henblik på senere markedsføringstiltag.
 • Hvilket ansvar, vi påtager os over for dig, og hvilket ansvar, vi risikerer i relation til vores rådgivning.

Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. Bogføringsloven. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt kunne dokumentere det over for myndighederne.

Da vores ydelser omfatter levering af egen software og rådgivning, som vi har et ansvar for over for dig eller andre, opbevarer vi som udgangspunkt nogle persondata i minimum 10 år. Det er blandt andet dine kontaktpersondata og vores mailkorrespondance med dig.

Det gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden, og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser. Vi ’renser’ dokumenterne for de persondata, der ikke er nødvendige herfor.

 

Vi kontrollerer og opdaterer løbende dine persondata

Vi kontrollerer løbende, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende.

Det gør vi ved at have fastsat interne retningslinjer for hvordan, vi kontrollerer oplysningernes rigtighed. Du kan benytte kontaktoplysningerne i bunden til at meddele os dine ændringer.

 

Vi videregiver dine persondata i følgende tilfælde

Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre, medmindre:

 • det er nødvendigt, for at vi kan udføre vores service over for dig, eller
 • det er nødvendigt, for at vi overholder lovgivningen, eller
 • du har givet os samtykke til det, eller
 • det er nødvendigt for at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart (der er strenge regler i lovgivningen for at skulle videregive persondata på dette grundlag),
 • det er som led i vores anvendelse af databehandlere.

Hvis det er nødvendigt.
Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig, bl.a. samarbejdspartnere, underleverandører, databehandlere. Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, så vi samlet set kan levere vores ydelse til dig.

Det kan f.eks. være levering af varer til din adresse, produktion af varer, hjemtagelse af varer, konkret rådgivning, outsourcing af vores it-systemer.

 

Hvis det er påkrævet af lovgivningen, eller det er for at beskytte os selv, en samarbejdspartner eller en tredjepart.
Lovgivningen giver i visse tilfælde mulighed for, at vi kan videregive persondata uden dit samtykke. Nogle gange skal vi gøre det. Andre gange kan vi gøre det.  

I det omfang, lovgivningen tillader det, kan vi videregive persondata med henblik på enten at beskytte eller håndhæve vores rettigheder. Det samme gælder for rettigheder, som tilhører vores samarbejdspartnere og tredjeparter. 

Eksempler, hvor det kan være relevant, er for eksempel i forbindelse med forebyggelse af bedrageri eller andre strafbare forhold.

 

Vores anvendelse af databehandlere, både i og uden for EU.
Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, der ikke er godkendt af EU-Kommisionen som “sikkert”.

Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav, vi er underlagt i forhold til lovgivningen. Liste over aktuelt godkendte tredjelande/organisationer kan ses her  >>

 

Du har mange rettigheder

I dette afsnit kan du læse, at du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata, blandt andet at du har:

 • Ret til at få forkerte persondata rettet.
 • Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi.
 • Ret til at få slettet dine persondata.
 • Ret til at kræve begrænsning i behandling.
 • Ret til at gøre indsigelse imod behandling.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke.
 • Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU.
 • Ret til at undgå profilering.
 • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata.

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktpersondataene nederst på denne side.

 

Ret til at få forkerte persondata rettet

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Det gør vi ved at kontrollere dataene, når der er anledning hertil, f.eks. når du retter fornyet henvendelse til os. Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af.

 

Ret til at få indsigt i dine persondata og få udleveret kopi

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig, og få udleveret en kopi af persondataene.

Du kan også få oplyst formålene med behandlingen, hvor længe vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til, og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondataene.

Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.

 

Ret til at få slettet dine persondata

Du kan til enhver tid kræve at få slettet dine persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis ikke vi læn-gere har et formål med at være i besiddelse af persondataene, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

 

Ret til at kræve begrænsning af behandling

Du har til enhver tid ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata.

 

Ret til at gøre indsigelse imod behandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter retten til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.

Ret til at tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde det (eller de) samtykke(r), du har givet os.

 

Ret til at kræve oplysning om overførsel til lande og organisationer uden for EU

Du har ret til at få oplyst, om vi videresender persondata til et land uden for EU.

Vi kan oplyse, at vi videresender persondata til it-virksomheder, der fungerer som vores databe-handlere i USA.

Alle vores databehandlere i USA har tilsluttet sig Privacy Shield-aftalen (læs mere her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/danmark-eu-og-resten-af-verden/) og har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning. Vi kan derfor videregive persondataene til virksomhederne.

Ret til at undgå profilering og at vi træffer automatiske afgørelser

Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer auto-matiske afgørelser.

Vi kan oplyse, at vi ikke laver profilering i vores virksomhed og ej heller træffer automatiske afgørelser.

 

Klage

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettighe-der beskyttes optimalt og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndteringen af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, beder vi dig kontakte os, gerne pr. email med teksten ”Klage” i emnefeltet.

Du kan skrive til os på support@landsoftware.dk

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således at eventuelle misforståelser og fejlopfattelser kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

 

Børn

Vores virksomhed er målrettet voksne. Vi indsamler ikke bevidst persondata fra og om børn.

Vi er realistiske omkring, at f.eks. børns brug af elektroniske enheder aldrig kan betyde med 100% sikkerhed, at vi ikke modtager persondata om børn.

Vi har forsøgt at indrette vores systemer bedst muligt, så vi ikke kan modtage persondata fra børn, og vi sletter straks persondataene, hvis vi bliver opmærksom på, at vi utilsigtet har modtaget persondata om børn.

Hvis du er forælder eller værge og mener, at dit barn har givet persondata til os bevidst eller ubevidst, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt via vores kontaktpersondata i bunden.

Hvordan opbevarer vi dine persondata?

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Både fordi det følger af lovgivningen, men også fordi vores egne interne, etiske regler kræver, at vi passer godt på dine persondata.

Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke anvendes, ødelægges, ændres offentliggøres eller på anden måde misbruges.

I dette afsnit kan du læse, at:

 • Vi har interne regler om informationssikkerhed i forbindelse med persondata.
 • Vi har implementeret it-tekniske foranstaltninger.
 • Brugeradfærd er vigtig for at sikre tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau.
 • Vi orienterer berørte personer, hvis der opstår risiko for eller et egentligt databrud.

IT-teknisk har vi blandt andet implementeret følgende foranstaltninger:

 • Installeret antivirus på alle de IT-systemer, der behandler persondata.
 • Installeret adgangskode på computere med jævnligt krav om fornyelse.
 • Løbende backup af alle IT-systemer, der behandler persondata.
 • Installeret systemer til behandling af persondataene, som er i overensstemmelse med branchens krav og retningslinjer.
 • Begrænsning af adgangen til persondata, så kun de medarbejdere, der har behov for det, har adgang. Og kun i det omfang, det er nødvendigt.
 • Indgået databehandleraftaler med leverandører, som behandler persondata på vores vegne, så vi sikrer, at behandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen og vores egne regler og etiske standarder.
 • Gennemførelse af risikovurdering og dokumentation af alle IT-, systemer der behandler persondata. Det gør vi for at sikre, at vi har et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for behandlingen af persondata.

Risikoen og ansvarsfraskrivelse

Den største fare for misbrug af persondata skyldes menneskers egen ageren.

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata (bl.a. aldrig oplyse passwords til andre), ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig ind-blanding.

Selvom vi har foretaget ovennævnte tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for, at der ikke sker utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virk-somhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi anbefaler, at du også selv iværksætter tiltag til sikring af dine persondata.

Det kan du gøre blandt andet ved at lukke din browser efter brug, ved at logge ud af alle konti ef-ter brug, ved at installere antivirus- antimalware- og anden software, der kan forbedre sikkerhe-den på din computer.

Vi anbefaler, at du løbende opdaterer software, de apps du bruger, din computer og mobile de-vices og aldrig oplyser dit password til andre.

 

Underretning

Som nævnt har vi foretaget en lang række tiltag for at sikre behandlingen af dine persondata.

Skulle vores it-systemer og andre sikkerhedsforanstaltninger alligevel blive kompromitteret, vil vi give dig besked uden unødig forsinkelse, hvis
kompromitteringen indebærer en høj risiko for dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Links til andre serviceudbydere

På vores hjemmeside og i vores software kan der være links til andre hjemmesider, som ikke tilhører vores firma.

Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider, og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Kontaktoplysninger

Vores virksomhed Land Software A/S er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen:

Land Software A/S
Adresse: Worsaaesgade 1, 7100 Vejle, Danmark
CVR: DK28666098
Telefonnr.: +45 32 25 15 13
Mail: mb@landsoftware.dk
Website: www.landsoftware.dk og www.land4cad.com

Opdatering af denne privatlivspolitik

Vi opdaterer vores privatlivspolitik, når vi vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye ydelser og produkter.

Når vi laver ændringer i privatlivspolitikken, vil vi nævne det herunder.